Institutul Sportiv Român și Asociația Națională Administrația au înaintat propuneri privind descentralizarea în domeniile tineret şi sport

Institutul Sportiv Român (ISR) şi Asociaţia Naţională Administraţia (ANA) au înaintat Ministerului Tineretului și Sportului cateva propuneri privind descentralizarea în domeniile tineretului şi sportului, în urma publicării proiectului de act normativ privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe în aceste domenii.

 

Către Ministerul Tineretului și Sportului.

In urma publicarii proiectului de act normativ privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente in domeniile tineret si sport. Institutul Sportiv Roman si Asociatia Nationala Administratia are urmatoarele propuneri:

🏀 Este necesară cuantificarea în mod corespunzător în cuprinsul notei de fundamentare a impactului economico-social și financiar al măsurilor propuse, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul tehnicii legislative;
🏈 Propunem publicarea într-o anexă distinctă a “analizei de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului” care este menționată în secțiunea a 2-a din expunerea de motive și care constituie un document principal utilizat în fundamentarea proiectului de lege;
⚾️ Considerăm obligatoriu avizul Consiliului Economic și Social, și pe cale de consecință este necesară prezentarea proiectului către CES și completarea în mod corespunzător a secțiunii a 6-a pct. 5 din expunerea de motive;
🎾 În expunerea de motive la secțiunea a 6-a referitoare la consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ, nu sunt completate date privind consultarea efectuată cu federațiile sportive de ramură. Având în vedere impactul deosebit pe care proiectul de act normativ îl poate avea asupra desfășurării activității sportive în România, considerăm necesară consultarea federațiilor sportive de ramură și completarea expunerii de motive cu date referitoare la acest proces de consultare.
🏓 Este necesară actualizarea listei de semnatari a expunerii de motive, având în vedere modificările intervenite în structura guvernamentală;
🏉 La Art. 20 (1) din proiect se precizează că “Bunurile din domeniul public al statului care fac obiectul exercitării competenţelor descentralizate vor fi transferate judeţelor/municipiilor în 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Precizăm că în anexele la proiectul de lege nu sunt menționate bunurile care fac obiectul transferului, deși conform jurisprudenței Curții Constituționale a României și normelor în vigoare în materia proprietății publice și private a statului acestea trebuia să fie menționate expres. Lipsa acestor date din cadrul proiectului creează substanțiale premise de neconstituționalitate.

⛳️ Precizăm că într-o situație similară Curtea Constituțională a României în Decizia nr. 1/2014 a constatat că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională. În Decizia mai sus menționată Curtea a statuat că “201. […] în cazul transferului bunurilor imobile, nu sunt indicate elementele-cadru de descriere tehnică, respectiv suprafeţele, numărul de carte funciară, datele cadastrale, în sensul Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la clasificaţia bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 martie 2011.202. În egală măsură, Curtea constată existenţa, în majoritatea cazurilor, a unor valori de inventar neactualizate, contrar art. 2^1, 2^2 şi 2^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare (a se vedea anexele nr. 1-5, nr. 7 şi 8 la legea criticată).203. Or, având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), şi art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora “(2) Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept” şi, respectiv, “(1) Tehnica legislativă asigură sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ”, Curtea reţine că rigoarea caracteristică normelor de tehnică legislativă impune respectarea unor exigenţe minimale, în vederea asigurării legalităţii mecanismului de transfer reglementat prin legea supusă controlului de constituţionalitate, şi anume: identificarea precisă a regimului juridic al bunurilor supuse transferului, respectiv dacă ele fac parte din domeniul public sau privat al statului; indicarea, pentru fiecare bun în parte, a titularului dreptului de administrare; individualizarea bunurilor, în sensul precizării numărului de carte funciară, inclusiv prin realizarea măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii imobilelor respective în cartea funciară; stabilirea unei valori de inventar actualizate/reale a bunurilor supuse transferului şi, în general, utilizarea unui stil clar şi concis, propriu operaţiunilor juridice reglementate.”
🎽 Având în vedere cele citate mai sus precizăm că este necesară completarea proiectului de lege cu o anexă/anexe în care să fie menționate bunurile care fac obiectul transferului de proprietate din domeniul public al statului în cel local, anexa în care pentru fiecare bun în parte să fie indicate, așacum a statuat anterior Curtea Constituțională – elementele-cadru de descriere tehnică, respectiv suprafeţele, numărul de carte funciară, datele cadastrale identificarea precisă a regimului juridic al bunurilor supuse transferului, indicarea, pentru fiecare bun în parte, a titularului dreptului de administrare, stabilirea unei valori de inventar actualizate/reale a bunurilor supuse transferului.

Va solicitam organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului de act normativ în baza art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003. , se arată în comunicatul ISR.

 

Sportul unește oamenii – Cadoria
Sportul înseamnă sanatate