Legea Sportului a fost modificată! Veniturile obținute de sportivi sunt impozitate direct la sursă

Vineri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ ce stabilește aplicarea unui sistem de impozitare cu reținere la sursă a veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă, în conformitatea cu legea educației fizice și sportului. 

În vederea revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din contracte de activitate sportivă încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, autoritățile au stabilit, prin intermediul OUG nr. 25/2018, ca plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, să aibă și obligaţia de a calcula, de a reţine, de a plăti și de a declara impozitul corespunzător sumelor plătite în baza contractelor de activitate sportivă.

Astfel, impozitul se va calcula prin aplicarea cotei de 10%asupra venitului brut și se va reține la sursă, de către plătitorii de venituri, la momentul plății venitului. 

Potrivit documentului în vigoare de vineri, impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final și se va plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, OUG nr. 25/2018 stabilește că regimul fiscal aplicabil în domeniul contribuţiei la pensii (CAS) și sănătate (CASS) este cel prevăzut pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice.

Astfel, pentru sportivii plătiți în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, veniturile sunt obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară (22.800 de lei), plătitorul de venit va avea obligația să calculeze, să rețină, să plătească CAS și CASS, precum și să depună declarația aferentă, respectiv formularul 112.

Declarația va fi depusă până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, iar în contractul încheiat între părți se va desemna plătitorul de venit în vederea calculării, reținerii și plății contribuțiilor sociale prin reținere la sursă, precum și venitul ales pentru care datorează CAS, în anul în curs.

Totodată, actul normativ citat stabilește că reținerea la sursă a contribuțiilor sociale în cazul veniturilor din contractele de activitate sportivă nu se va aplica în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă și/sau categorie de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul net cumulat, din contractele de activitate sportivă și din drepturile de proprietate intelectuală, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.

În această situație, contribuabilul va avea obligația depunerii declarației unice, la termenele și în condițiile stabilite recent prin OUG nr. 18/2018. 

Nu în ultimul rând, sunt propuse și măsuri tranzitorii pentru veniturile obținute de sportivi în 2018. Mai precis, pentru veniturile realizate între 1 ianuarie 2018 și data intrării în vigoare a actului analizat, adică 30 martie 2018, se vor aplica următoarele reguli:

  • contribuabilii vor avea obligația efectuării calculului venitului net aferent anului 2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determinării și a plății impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15 martie 2019, inclusiv;
  • plățile anticipate pentru veniturile obținute din contracte de activitate sportivă vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018.

De vineri practic, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă, plata și declararea impozitului revin plătitorilor de impozit. 

OUG nr. 25/2018 – modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Art. 681. – Stabilirea impozitului pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit legii

(1) Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.

(2) Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au și obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă.

(3) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut și se reține la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2), la momentul plății venitului.

(4) Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

(5) Plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) nu au obligația calculării, reținerii la sursă și plății impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

(6) Contribuabilii nu au obligația de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(8) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (7) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(9) Prin excepție de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.

(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) și (8) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F .

(11) Opțiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil și se aplică la momentul plății impozitului de către plătitorii de venituri. Opțiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat între părți, începând cu luna exercitării opțiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali consecutivi.”

8. La articolul 72, alineatele (8), (9) și (10) se modifică și vor avea au următorul cuprins:”

(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:

a) în cotă de 2% pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii; sau

b) în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(9) Obligația calculării și plății sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal competent, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

(10) Prin excepție de la alin. (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea, reținerea și plata sumei prevăzute la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri până la termenul de plată a impozitului.”

Sursa avocatnet.ro

 

Sportul unește oamenii – Cadoria
Sportul înseamnă sanatate